Wolne stanowiska w SC

Specjalista ds. Kadr i szkolenia - Ogłoszenie nr 21355 z dnia 26 stycznia 2018 - wyniki naboru

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 21355 z dnia 26 stycznia 2018 r.

 

DATA OGŁOSZENIA

26 stycznia 2018

 

DATA WYNIKU

1 marca 2018

 

STATUS

koniec naboru

 

Nazwa stanowiska:

specjalista

 

Nazwa urzędu

Komenda Powiatowa Policji w Oławie

 

Adres urzędu:

Komenda Powiatowa Policji w Oławie

ul. Kopernika 1 55-200 Oława

 

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

 

WYBRANE OSOBY:

Gabriela Horodyska Jelcz-Laskowice


 

Komenda Powiatowa Policji w Oławie

Ogłoszenie o naborze nr 21355 z dnia 26 stycznia 2018 r.

Oferty do: 9 lutego 2018

Wymiar etatu: 1

Stanowiska: 1

Status: Nabór w toku

Dodatkowe:

 

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw: Kadr i Szkolenia

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Oława

 

ADRES URZĘDU:

Komenda Powiatowa Policji w Oławie ul. Kopernika 1, 55-200 Oława

WARUNKI PRACY

Praca przy monitorze ekranowym

ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowanie, organizowanie i koordynowanie działań w zakresie postępowań kwalifikacyjnych dot. przyjmowania kandydatów do służby w Policji, oraz prac związanych ze zwalnianiem ze służby;
 • Sporządzanie decyzji w sprawach osobowych dot. funkcjonariuszy i pracowników cywilnych;
 • Prowadzenie teczek osobowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych KPP w Oławie i KP w Jelczu-Laskowicach;
 • Prowadzenie działalności organizacyjnej i koordynowanie spraw związanych z kierowaniem policjantów na określone rodzaje szkoleń;
 • Sporządzanie rocznych planów szkoleń, pomoc w budowaniu programów szkoleń ujętych w planach oraz nadzór i koordynowanie doskonalenia zawodowego;
 • Planowanie i realizowanie testów sprawności fizycznej policjantów;
 • Przygotowywanie i organizowanie konkursów na wakujące stanowiska pracy
 • Realizowanie zadań w zakresie tworzenia i doskonalenia struktury organizacyjnej Komendy, prowadzenie etatu Komendy Powiatowej Policji w Oławie;
 • Prowadzenie ewidencji statystyki i sprawozdawczości w zakresie spraw kadrowych;
 • Planowanie zatrudnienia policjantów i pracowników cywilnych;
 • Realizowanie zadań dot. medycyny pracy ( wystawianie skierowań na badania profilaktyczne, sanitarno-epidemiologiczne, kierowców, badania komisyjne, WKL, itp.) ;
 • Nadzór nad ewidencjonowaniem czasu pracy policjantów i pracowników cywilnych ( ewidencja urlopów wypoczynkowych, absencja chorobowa funkcjonariuszy KPP w Oławie i KP w Jelczu-Laskowicach);
 • Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Oławie w celu pozyskiwania stażystów;
 • Współpraca z Wydziałami KWP we Wrocławiu na odcinku kadrowo-szkoleniowym;
 • Współpraca z Naczelnikami i Kierownikami Komórek organizacyjnych KPP w Oławie w sprawach osobowych pracowników jednostki;
 • Wykonywanie w jednostce prac związanych z zabezpieczeniem kadrowym jednostek zmilitaryzowanych Policji ( MOB ).

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Umiejętność właściwego komunikowania się;
 • Umiejętność współpracy zespołowej;
 • Umiejętność organizacji pracy własnej;
 • Umiejętność interpretacji przepisów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe
 • staż pracy: 2 lata
 • Umiejętność podejmowania decyzji;
 • Umiejętność obsługi komputera.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 09.02.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji
  ul. M.Kopernika 1
  55-200 Oława

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:

 • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,

 • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,

 • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów

Metryczka

Data publikacji 26.01.2018
Data modyfikacji 01.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Oławie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adrianna Sobiesiak
Osoba udostępniająca informację:
Alicja Jędo KPP Oława
Osoba modyfikująca informację:
Alicja Jędo
do góry