Zakres działania

Zakres działania Komendy Powiatowej Policji w Oławie i jednostek podległych

Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. a także Zarządzeniem Nr 25 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2002 r. oraz Regulaminem Komendy Powiatowej Policji w Oławie do zakresu działania Komendy Powiatowej Policji należy:
 

 • wykonywanie i koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości kryminalnej, narkotykowej i gospodarczej oraz sprawnego wykrywania i ścigania ich sprawców na terenie powiatu oławskiego, we współdziałaniu z innymi jednostkami Policji, organami wymiaru sprawiedliwości oraz innymi uprawnionymi organami rządowymi, samorządowymi lub organizacjami i instytucjami pozarządowymi;

 • prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie poszukiwań osób i rzeczy, a także identyfikacja osób i zwłok we współdziałaniu w tym zakresie z innymi jednostkami Policji, organami wymiaru sprawiedliwości oraz innymi uprawnionymi organami rządowymi, samorządowymi lub organizacjami i instytucjami pozarządowymi;

 • realizowanie czynności w zakresie technicznej obsługi miejsc zdarzeń oraz przeprowadzanie badańkryminalistycznych śladów i dowodów we współdziałaniu z innymi jednostkami Policji, organami wymiaru sprawiedliwości oraz innymi uprawnionymi organami rządowymi, samorządowymi lub organizacjami i instytucjami pozarządowymi;

 • organizacja, wykonanie, nadzór i kontrola działań z zakresu służby realizowanej przez policjantów pionu prewencji;

 • organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie funkcjonowania służby dyżurnej,

 • planowanie i organizacja działań własnych związanych z realizacją zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie katastrof naturalnych, awarii technicznych, w warunkach konstrukcyjnie określonych stanów nadzwyczajnych w państwie, jak również podczas organizowanych imprez masowych oraz protestów społecznych we współdziałaniu w tym zakresie z innymi podmiotami systemu obronnego państwa;

 • organizowanie i wykonywanie, nadzór i kontrola działań Policji w zakresie zapobieganiai zwalczania wykroczeń oraz współdziałanie na obszarze powiatu z organami ochrony prawnej, administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi w tym zakresie;

 • wykonywanie czynności zapewniających bezpieczeństwo i porządek w ruchu na drogach publicznych poprzez kierowanie tym ruchem, jego kontrolowanie oraz edukację obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg i przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym,

 • tworzenie i realizacja, we współdziałaniu z innymi jednostkami Policji, organami samorządu terytorialnego, organami i instytucjami pozarządowymi,programów prewencyjnych ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych osobom zamieszkałym na terenie powiatu oławskiego oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Policji w społeczeństwie lokalnym;

 • analizowanie zjawisk kryminogennych oraz rozpoznanych zagrożeń przestępczością, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk patologicznych dotyczących dzieci i młodzieży;

 • prowadzenie rozpoznania przestępczości wśród nieletnich oraz realizacja postępowań w sprawach nieletnich we współdziałaniu w tym zakresie z sądem rodzinnym;

 • wykonywanie służby obchodowej na terenie działania rewirów dzielnicowych, w tym zapobieganie i ujawnianie przestępstw i wykroczeń;

 • stałe prowadzenie rozpoznania osobowego i terenowego, określanie miejsc zagrożonych;

 • prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia;

 • wykonywanie funkcji oskarżyciela publicznego;

 • nadzór nad prawidłowością postępowania mandatowego;

 • organizowanie i prowadzenie działań w zakresie postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego kandydatów do służby i pracy w Policji;

 • wykonywanie zadań z zakresu spraw osobowych policjantów i pracowników Policji oraz ich doskonalenia zawodowego;

 • przyjmowanie i rozpatrywanie skarg na działalność Policji oraz listów i wniosków od obywateli;

 • realizowanie zadań w zakresie tworzenia i doskonalenia struktur organizacyjnych i regulaminów;

 • wykonywanie zadań w zakresie medycyny pracy;

 • wykonywanie zadań z zakresu gospodarki finansowej w ramach określonych przez dysponenta środków budżetu państwa;

 • zapewnianie niezbędnego zaopatrzenia logistycznego i technicznego;

 • prowadzenie bieżącej eksploatacji, konserwacji i remontów obiektów, środków transportu i wyposażenia technicznego, a także realizowanie zadań z zakresu spraw socjalnych;

 • wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

 • wykonywanie zadań w zakresie obiegu, przechowywanie, opracowywania i zabezpieczania informacji niejawnych;

 • gromadzenie, opracowywanie i zabezpieczanie zasobów archiwalnych;

 • eksploatowanie i utrzymywanie policyjnego systemu łączności i informatyki;

 • wspomaganie metodami informatycznymi działań wykrywczych i operacyjno-rozpoznawczych w zwalczaniu przestępczości i ochronie porządku publicznego;

 • prowadzenie zbiorów bibliotecznych;

 • bieżąca obsługa kancelaryjna komórek organizacyjnych komendy.

 

Metryczka

Data publikacji 25.03.2009
Data modyfikacji 31.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Oławie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Małecka
Osoba udostępniająca informację:
Monika Małecka Samodzielne Stanowisko ds. Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Michał Moroz
do góry